LOVE FOR FILMKLUBBEN I VIBORG.


§1:       Foreningens navn er "Filmklubben i Viborg". Dens hjemsted og værneting er Viborg.


§2:     1) Klubbens formål er blandt dens medlemmer at udbrede kendskabet til og udvikle interessen for filmen som kunstart,                      fortrinsvis ved forevisning af spillefilm og kortfilm, der tjener dette formål, ledsaget af oplysende foredrag, diskussioner etc.

          2) Der forevises hvert halvår en filmserie, bestående af spillefilm og evt. et antal kortfilm/ dokumentarfilm.


§3:      Klubben er tilsluttet "Sammenslutningen af Danske Filmklubber".


§4:    1) Som medlemmer kan optages enhver i Viborg kommune fastboende person, der er fyldt 16 år.

          2) Medlemmer kan ikke optages på de dage, da klubbens filmforevisninger finder sted.

          3) Er der tvivl om, hvorvidt en person bør optages som medlem, træffes afgørelsen af bestyrelsen.                                                 

              Eksklusion  af medlemmer sker ligeledes ved bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er på anmodning af den, hvem                                           optagelse er blevet nægtet eller som er blevet ekskluderet, pligtig at forelægge sin beslutning for førstkommende                                        generalforsamling.


§5:     1) Adgang til klubbens arrangementer er betinget af forevisning ved indgangen af medlemskortet, der er  strengt personligt.

           2) Misbrug af medlemskortet kan medføre eksklusion af klubben.


§6:      Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.


§7:      Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert forår.


§8:      Indkaldelse til generalforsamling sker enten ved bekendtgørelse i dagspressen eller ved skriftlig henvendelse til medlemmerne               mindst 10 dage før generalforsamlingen.


§9:      Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med samme varsel i henhold til bestyrelsens beslutning, eller når en tredjedel                af medlemmerne fremsætter en skriftlig begæring derom.


§10:    Bestyrelsen fremsætter dagsorden. Forsalg til denne skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest fem dage før                                             generalforsamlingen.


§11:     Ændringer i lovene kan kun vedtages, såfremt bekendtgørelse om generalforsamlingen har indeholdt meddelelse om, at forslag             til sådanne ændringer vil blive fremsat. Til vedtagelse kræves to tredjedels majoritet blandt de fremmødte medlemmer. I øvrigt             træffes generalforsamlingens beslutninger ved simpel stemmeflertal.


§12:    Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 medlemmer. Nævnte valg gælder for 2 år, således at henholdsvis 2 eller 3                             medlemmer afgår hvert år. Er bestyrelsen i sin helhed fornyet, bestemmer den ved lodtrækning, hvem der næste år skal gå af.                 Desuden vælges hvert år to suppleanter.


§13:     Den årlige generalforsamling vælger to revisorer samt en revisorsuppleant.


§14:     Alle valg foregår ved håndsoprækning.


§15:     Bestyrelsen konstituerer sig selv ved sit første møde efter den generalforsamling, af hvilken den er valgt.


§16:     Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.


§17:     Regnskabet løber fra 1.marts til 28. februar.


§18:    Opløsning af klubben finder sted på en generalforsamling efter bestemmelserne om lovændringerne. Den generalforsamling,                 på hvilken opløsning finder sted, træffer beslutning om, hvorledes man skal forholde sig med klubbens                                                                  midler.   

                                   

            Disse love blev enstemmigt vedtaget på den stiftende generalforsamling den 3. september 1968, kl. 21.10 og er reviderede i 1995             og 2009.  Lovenes P 2.2, P.7, P.14 og P.17 blev ændret ved en enstemmig afgørelse på den ordinære generalforsamling d.28/3/2012.